Bejelentés


Muzslai Zsitva Ágnes honlapja Gondolatok: akinek Isten vesztét akarja, előbb eszét vesz


Ingyenes Angol online nyelvtanfolyam kezdőknek és újrakezdőknek.
+
Ingyenes tanulmány:
10 megdöbbentő ok, ami miatt nem megy az angol.
Üzenőfal


Név:

Üzenet:

Unghváry Vilmos naplója 1871 január 1- december 31.
A kéziratból leírta és jegyzetekkel ellátta Muzslai Zsitva Ágnes

Január
1871.január 1-én de.11-kor kedves Vilmoskánk -a dajka meghűlése miatt- igen nagy beteg lett.Nagy lázt kapott széke kemény lett ,önkívület nélkül volt. Nagyon megijedénk ,3-kor futottam Nadenicsák orvoshoz(1) és Aupitinéhoz(?).Végre megtaláltam őket. Ma kapott füle tövére 2 piócát,hashajtót, 3 allövetet és 11-kor hánytatót.
Jan.2-án ismét 3 allövet és hánytató ámbár jobban lett. Jan.3.-án Vilmoskánk jobban lett, de úgy kedved Paulám és én is betegek levénk az aggodalom és meghűlés miatt. Paulám öt napig feküdt ágyban.
Vilmoskánk mert épülése után is köhögött -és csukamáj olajat kapott s evvel élt több hétig is. 17.-én Nagyszombatról Galgóczra s 18.-án Nyitrára utaztam. Farkasdi átmetszés tárgyában, Markhot János (2) első aispánnal érkezvén még aznap éjjel Nagyszombatba utaztam.
18.-a Kis Vilmoskám ma mondta ki először a mama szót, 5-ik havában igen eleven és víg. 20.-án Nagyszombatról Galgóczra ,23.-án Pöstyénbe utaztam , Magyarival hol lejteztem a város alatt. 23. Pöstyénből Galgóczra és onnan Nyitrára utaztam. 24 - 25.-én Nyitrán a pöstyéni Vág szabályozási munkálatok érdekében értekezleten az első alispánnal és a terveket készítettem.
26.-án Nyitráról délután Vágvecsére utaztam hol Tuchinskyhoz(3) szállottam.Rossz út hótöréses. 27.-én esős időben Selyére (Vágsellye) s onnan Farkasra utaztam.
28.-án a farkasdi átmetszés tengelyét 1200 f.öl hosszút 4 csóvárddal kitűztem
20-30-31 Ugyanitt előmunkáltam.Berci öcsém Nagyszombatról ideérkezett meg miután Pozsonyban-passusa nem lévén- a rendőrséggel baja volt.Alkotmányos világban útlevél kérés.
Felföldi Béla mérnök Komáromból 30-án érkezett Farkasdra, miután ott eltöltött 11 napot tétlenül'

Jegyzet: Nadenicsák Demeter, Pozsony vármegye főorvosa. "Berci öcsém" Moisisovics Albert, Unghváry (Moisisovics)Vilmos testvére

Február

Febr.1-2-3-4 Farkasdon előmunkában
9-én Magyar Soók községet veszélyeztető böbögősaljú gátakat tekintettem meg nagy számú közönség jelenlétében ,délre Tarnóczra érkeztem a 1/2 3-as omnibuson Nyitrára utaztam hová 1/2 6-kor érkezénk,Koronában 4.sz.szoba.
6.-án Markhof alispán úr vendége valék.Egész délelőtt a pöstyéni liget mentését célzó 1800-Fr.nyi munka tárgyában értekeztünk, ugyszintén a farkasdi és m.soóki ügyekben.Délután a 3 ajánlatot felbontván ,miután Szeszleré/?/ 3 1/2 -el nagyobb volt ez fogadtatott el. d.után 5.-kor Szeszlerrel Galgóczra utaztam kinél az éjet töltém.
7.-én Gagóczról esőben Nagszombatra tértem hová 10-kor érkezém.Kedves Paulám és Vilmoskámat jó egészségben találtam.Rég nem látott kisfiam megnőtt és megerősödött.Két kezébe veszi két lábát és igy hentereg, játszik.
8.-án Szeszler kocsiján roppant hidegben Pöstyénbe utaztam, hol neki a munkát átadtam, a délután véle együtt nagy hidegben Galgóczra mentem.Reggel 11 (fok) hideg nappal 7(fok) hideg. 9.-én Galgóczról d.e. Szeszlernével Nagyszombatba visszatértem.Kis családom boldog körében hol 13-ig időztem.
13.-án 8-kor Nagyszombatról elutaztam s 10-re Szeredre érkeztem .1/2 12-kor Kajálra 2-kor Selyére ,s 4-kor Farkasdra.-Estve Késmárki pap úrnál Tóth főmérnök s a szolgabíróval.
14.-én Farkasdon
15.-én elutaztam Bercicvel Tót - Megyer-Andódon át Érsekújvárra, hol az Arany Oroszlánban szállánk.Délután felállítám a Nyitrán a vízmércét.
16.-án elutaztunk P.Bajcsra itt a Zsitván vízmércét állítva.Délután Martosra s itt a Nyitrán vízmércét állíték.
17.-én Martosról P.Lándorra s itt a Nyitrán vízmércét állítván du. Komáromba érkezénk.
18.-án a Dunán csolnakon új Szőnybe s onnan fogadott kocsin Duna-Almásra Padil Antal kőfaragóhoz utaztam . Ott 100 db. fixpontkövet megrendelvén este Komáromba valék.Ott Tuba hajóssal 300 fr.-es fehér /?/ hajót és Heffler által 100 oh. kötelet.
19.-én 1/2 8.-kor Komáromból Guttára s itt letevén a vízmércét 3.-kor délután a szakadó jégen Farkasdra .4.-kor Farkasdról a mérnökséggel 2 kocsin Sebére .20.-án Szeredre s onnan 1-kor Nagyszombatra visszatértem.
25.-én elindultam Nagyszombatról Szemesre s itt 3/4 11-es vasutra ülvén 1/2 5-kor Pestre érkezés a Frohnerbe 92 sz. szállva.
26.-án mérnökegyleti gyűlés a m.tud.akadémia Kisfaludy termében. 2- kor közebéd az István főherceghez címzett szállodában.Este Bekövzey Istvánnal színházban a "Csikós".
27.-én Léderer mérnökkel értekezés. Minisztériummal Pöstyén végett utasítás vétel. Gonda Lászlóval Korona Kávéházban. Este ",Nők az alkotmányban " cimű uj vigjáték Tóth Kálmántól. Vacsora Nemzeti Szállodában ,Keller Gyuri, Kis Józsi, Cziffra Imre, Farkas Antallal gyulaiakkal.
28.-án elutazás Pestről Diószegre gyorsvonattal hová 1/2 10.-kor érkeztem innen előfogaton Luridre s Nagyszombatba du. 5-kor megérkeztem Vilmoskám meghűlés miatt beteg volt és hánytatót vett be.


MÁRCIUS


Márt.1-5.-éigNagyszombaton belső hivatalos teendőket végeztem.
5.-én reggel 8-korBerci és Magyarival Galgóczra utaztam Szeszler és Brkovinszkyhez.Galgóczi vízmércét a most 2.-i nagy víz elsöpré. Du.3-kor kocsin Pöstyénbe utaztunk - hol uradalmi lakba szállánk.
6.-án Szeszlernek a Pöstyén város alatti munkát átadtam s a pöstyéni ligetben alapvonalat néztem ki.
7.-én a partoldal /?/ keretvonalait mértem.Ebéd Sztankovszkinál délután mérés folytatása, gyönyörű idő.
8.-án láncolás és karózás nagy karók lerakása a parkban.Délután kimentem Banká/?/ és Bantóczra a kőfejtés megtekintésére.
9.-én borult idő este hűvös északi szél és csepegős.Délelött láncolás és karózás levelezések partvonal felmérések este 6-7-ig fürdés 34 fokos R.meleg vizben.
10.-én láncolás és karózás a pöstyéni fürdő ligettől felfelé a Vág bal partján Pöstyén városa alá. hivatalos levelezések.
11.-én Pöstyén városa alatt partvédelmi alapvonalakat kijelöltem.Szép napos idő. Berci és Magyari Galgóczra mentek mulatni Szeszlerrel.
12-18 óráig 110 helyre márciusi vízmércézés végett levelet írtunk.
A pöstyéni parkban előmunkáltunk.
17.-én az alapvonalat belejteztem .Fix pontokat raktunk le.Meghűlés miatt 17.-én délután ágyban feküdtem. Március 1-16.-ig folytonos szép idők voltak egyszerre 16-án az idő megváltozott és csepegett.A hegyek tetején hó volt látható. 17.-én reggelre a Pöstyén fölötti magaslatok hóval fehérlettek erős északi szelek uralkodtak. A Vág 2'22''-ről feláradt 3 egy éjjel 3'33''-ra.
18.-án erős szél miatt a Vág áradt.Medrén keresztül kötelet húztunk fixpontokat raktunk .Pöstyénben karózás este Galgóczra utaztam Szeszlerékhez.
19.-e reggel galgóczi hídon az új vízmércét felállítván délben 1-kor Nagyszombatba haza utaztam. Kedves Paulám és Vilmoskám körében családi boldogság és örök körében részelültem. Kisfiam igen eleven maga fel tud állni ,gagyog és játszik.
20.-án este karomon hordoztam árnyékunkat észrevette és nézte, s kezemet mozgatván észrevette hogy ez árnyék s megfordult s kereste kezemet ujból az árnyékra visszanézve.Általjában kitünően figyelmes minden iránt s a legkisebb tárgyat is megfigyeli.
20.-án a minisztériumtól váltlevél által vágszabályozási ügyekben Budára rendeltettem.
21.-én Nagyszombatból Diószegre onnan vasúton Pestre utaztam a Fehér Hajóban 29.szám szállva.
22.- én gr.Szapárival értekeztem.Vágszabályozás végett.
23.-án ebéd után 3-kor Gorove miniszterrel, ki 1/2 8 órára este lakására rendelt a félkész térképekkel együtt .Itt megjelenvén a miniszter szokott nyers modorával olyanokat mondott Nagyszombaton lakásom végett , mi miatt igen felingerültem és egész éjjel rosszul voltam.Koller Frigyest felfogadtam rajzolónak.
24.-én megnéztem a vasúti szabvány terveket és Pest szépészeti terveit.Beszéltem gr.Szapárival a követek összehívása végett.Ez csak 26-án történik meg. Bőszült vagyok eme sok huzavona miatt.
27.-én országgyűlés valék hol Kemény Mihály ,Szentpáli Jenő ,Eördög Frigyes és Gonda László alkövetekkel és Jancsovics Pál békési alispánnal beszéltem, velük töltvén az egész napot. Délután 1 1/2 (másfél) óráig Simonyi Ernővel is beszéltem lakásán Vágszab.(Vágszabályozás) ügyben.
28.-án Szojanovics Szilárd és Gyula , gyulaiakkal szinházban, Normában.
29.-én az Országháza tanácskozás termében Gorove miniszter elnöklete alatt a vágmenti képviselőkkel értekezlet Vág folyó érdekében hol előterjesztésem helyeselve elfogadtatott.
Márc.30.-án Gorove 3 segédmérnököt és egy díjnokot engedélyezett emlékirat készítését rendelte el és elbocsájtatott. - Délután 6 -kor Koller Frigyes dijnokkal gőzhajón Komáromba utaztam, hová 1/2 2-kor éjjel érkezénk az Aranykoronába szállván.
márt.31.-én Tubával hajókészitési szerződést csináltam .Hefflerrel kötél végétt értekeztem. Madarassy elsö alispánnak és Pulay polgármesternek a Vágszabályozása érdekében tartott 29.i gyűlés örvendetes eredményét tudattam. Éjjelre Guttára mentem.
Jegyzetek: gr.Szapári=Szapáry Gyula, aki 1870 től Közlekedési Minisztérium államtitkára volt. Később 1890 től miniszterelnök .
Gorove István= Közmunka és Közlekedésügyi Miniszter
Simonyi Ernő= Függetlenségi Párti országgyűlési képviselő


Április

Április 1-én Guttáról 1/2 6 kor indulva havas esős időben Farkasd, Selye és Szeredre s onnan 6 órára Nagyszombatba hazaérkeztem szeretett családom körébe , hol azon örvendetes hírt hallottam,hogy kis Vilmoskámnak már 2 foga van. Az egyiket kapta márt.23.-án a 2--ikat márt.31.-én.- Márt.25 és 26.-án Szántó Alajos és Benédikti békési lakosok minket Nagyszombaton meglátogattak ,én azonban Pesten voltam.
Ápr.4.-én Nagyszombatról Galgóczra s onnan Szeszlerrel Pöstyénbe utaztam. 5.-én és 6.-án folytonosan lejtezve a munkát befejeztem.Berci öcsém gyalog Nagyszombatba vándorolt.
6.-án reggel 6.-kor két kocsin Magyarival Pöstyént elhagytuk s Kosztolánon át 10-kor Nagyszombatba érkezénk.
9.-én d.u.vittük ki Vilmoskánkat igen szép verőfényes meleg időben legelőször sétálni napernyő alatt, kék köpenykéjében.

24.-én Vilmos fiacskám Szeszlertől egy csörgő játékot kapott.
24.-én Kozáky Gyula vasuti mérnök a Vágszabályozáshoz jött, de két nap múlva -nem tudván lejtezni - elment.
24-25- és 26-án oldalszúrásban ágyban fekvő beteg valék.
28.-án r.5-kor Nagyszombatból hintón Pöstyénbe utaztam szép időben de gyenge egészségben. 10-kor odaérkeztem.Megtekintém a kőpartépítési munkálatokat. Délben Sztankovszky Vendelin számtartónál ebédeltem. 6 óráig Szeszlerrel számoltam és részére 14.546 fr.összeget utalványoztam. 6-kor elindulván Pöstyénből Kosztolánon át este 3/4 10-kor Nagyszombatba érkeztem, kedves Paulám és Vilmos fiam már aludtak.

Jegyzet: április hónapban rövid a napló, valószinűleg otthon volt ez idő alatt


Május

Máj.5.-én a Vág felmérésén kijöttek Bógen Albert, Péterffy Károly, Nittinghoff Ewald, Haasz Jözsef, Békássy Sándor, Bacsila Nepomuk mérnökök Selyére
7.-én reggel Bógen és Péterffy Nagyszombaton megjelentek.
8.-án kimentek Diószegre.
10.-én Berci öcsémmel Selyére utaztam s innen magas Érsekújvárra Tudinszky úrral.
11.-én 10-12-ig Nyitra,Komárom és Pozsony megye alispánjai és vágmenti helységeinek képviselőivel a farkasdi átmetszés érdekében Érsekújvárott értekezletet tartottunk ,de semmire se mentünk miután a megyék azt határozták ,átmetszést országos pénztervvel a kormány tegye meg - délután 1/2 2-kor vasuton Selyére s onnan Vágkirályfalvára utaztam hol Bercivel a királyfalvi gátmetszés vonalait kitüztük s előmunkálatokat tegyek.
12.-én 7-kor Királyfalvát elhagyva itt megtekintés után (olvashatatlan szövegrész) elöljáróságot utasítva (olvashatatlan) ...1/2 1-kor Nagyszombatba érkezdtem meg , hol Vilmos fiacskám örömtől lágyult arccal fogadott és hazajövetelemnek igen örült.
14.-én lázban valék,de ennek dacára a mai szép időben délután 4-1/2 6-ig sétáltam a nagyszombati főúton és sétányon kedves Paulám és Vilmos fiacskámmal , ki Rozi dajkája karján tette meg az utat. Szülői boldogságunk igen nagy volt ,látván szép gyermekünket annyi sok közül szépség és erőteljesség által kiválni.Ma szenteltük fel ebédnél azon széket, melyet Vilmoskám Szeszlertől /galgóczi fakereskedőtől /kapott ajándékba, s mely Bécsből Frankl bútorostól küldetett.Igen szépen ül benne , s ma estve először elaludt benne.
16.-án Nagyszombatról Szeredre és Vágvecsére utaztam Magyarival együtt Tudinszkihoz szállva nagy esőben.Névnapi ünnepély. /jegyz.Nepomuki Sz.János napja a naptár szerint/
18.a Szalonyi Ignácz mérnök megérkezett Nagyszombatba.
20.-án Királyfalvára - 21.-én Rudnay János szolgabirónál ebéden és vacsorán valánk.
20-án du 6-kor Vilmoskámat Nagyszombaton Mássay orvos beoltá tehénhimlőanyaggal s az igen szépen megfakadt.
24.-én lejtettem estve táviratot vevém Paulámtól 25.-én Magyarról Nagyszombatba utaztam, hol már ekkor fiacskámat hatalmas hat himlővel láthattam.
26-án reggel 8-kor Paulám és Vilmoskámmaé s a dajkával Nagyszombatból Kosztolánon át Pöstyénbe utaztam gyönyörű meleg időben és Szeszler hintaján hová 1/2 11-kor érkezénk.Vilmoskám egész úton karjaimban volt.2 óra hosszant aludt aztán vígan nézegetett a kocsiból. Délután a parkban sétálgattunk, fürdénk.
27.-én Sztankovszki tiszttartónál megebédelvén Pöstyénből Galgóczra s itt Szeszleréknél meguzsonnázván este 9-kor Nagyszombatba érkezénk, hol már Lajos öcsémet találtuk, ki Orosházáról hozzánk látogatóba megérkezett
28.-án Vilmos napot ülvén boldogan, de aggodalmak közt miután Vilmoskám himlője alatt erősen lázban volt s sokat sírt.Az éjjelt nyugodtan tölté. 29.-én Vilmoskám már egészen jól volt.Himlői egészen meggyengülvén. Mássay orvos azokat kitűnőnek mondá.28.-án kedves Paulám Szeszlertől 12 személyre való ezüst evőkészletet kapott ajándékba.
30.-án délután Berci öcsém Vágkirályfalváról Nagyszombatba béjövén és Vilmos fiacskám jobban lévén, őt Bercire bíztuk.Paulám és Lajos öcsémmel felmenénk a városi őrtoronyba széttekintésre.
31.-én Magyari és Berci Vágkirályfalvára utaztak.

Június

Jún.1-én Paulámmal és Vilmoskámmal és Berci öcsémmel szép időben Nagyszombatról r.8-kor elindulva Pöstyénbe utaztunk.12 óra után érkezénk, a vendégfogadóba szállván I. emelet 14.szám.Rozi dajka is velünk jött.Vilmoskámat az egész úton karomban tartottam ,ki is az uton jól aludt.
2.-án a Kőpart építési munkák megtekintése után Szeszler kocsiján és Lajos öcsémmel Pöstyénből ebédre Kocsóczra utaztam, hol Okruplapics kasznárnál megebédelvén és Rakovszky Terka rokonnal beszélvén estére Trencsénbe utaztam. Vietoris alispán és Platty ügyvéddel értekezvén.
3-án r.5-kor Lajossal és Starke előfogat bérlővel megtekintém a trencséni várat, délre Vágbesztercére és éjjelre Zsolnára utaztam.Budatinban meglátogattam Udranszky ügyvédet.
4.-én Zsolnáról Lajossal és Horvát vendéglőssel a V.trencséni szorosba utaztam, hol utóbbi leszállván délre Sz.Mártonba (Túróc-Szent-Mártonba) ,innen Justh György alispánhoz Necspálra és éjjelre Turánba Bogyai ev.lelkész sógorhoz utaztunk.
5.-én Turánból Gombásra utaztunk ,hol is Kiszely Vendel első alispán elnöklete alatt a kassaodebergi vasúttársulattal és érdekletekkel értekezvén vágszab.( Vág-szabályozás) ügyben- éjjelre ismét Turánba értünk Bogyaiékhoz.
6.-án Turánból Zsolnára ebédre és onnan éjjelre Vágbesztercére utaztunk.
7.-én Vágbesztercéről Trencséntepliczbe s onnan Trencsénbe tartunk ,innen éjjelre Zsámbokréten /Kubicza/ és Vágújhelyen át Pöstyénbe érkezénk este 10-kor , hol is kedves Paulám és Vilmoskámat jó egészségben alva viszontláthattam. Paulám mondá, hogy fiacskámba az egész fürdő szerelmes, mert eleven, víg, barátságos, bátor.
8.-án délelőtt szép időben a parkban sétálgattunk. Délután pedig 5-1/4 10-ig mindnyájan Nagyszombatba utaztunk. Vilmoskámnak a pöstyéni levegő igen jót tett.
9.-én Lajos öcsém (Békés megyei orosházi esküdt ) körünkből elutazott vissza Orosházára.
11.-én r.7.-kor Nagyszombatról Fancsoviccsal Szeredre s itt megvizsgálván szered-újvárosi partokat.- Királyfára utaztam.Berci beteg lévén Nagyszombatba küldtem. Fancsovicsot Szakonyinál hagytam és én Farkasra utaztam Késmárki úrhoz szállván.
12.-én délelőtt a farkasdi átmetszési munkát Tóth megyei mérnök, Szluha esküdt és Gellért utibiztosnak helyszinen esőben átadván Vágkirályfa, Galántán át Diószegre utaztam, azonban a mérnököket már itt nem találtam.Munkaszünet és országos eső volt.
13.-án reg.6 után Diószegről elindulván sáros utban és szakadó esőben.10-kor Nagyszombatba érkeztem, hol Paulám és Vilmoskám jó egészségben találtam.Vilmoskám a trombitát már igen szépen fujja, melyet is máj.31.-én tanult meg először.
14.-én Burián Antal állását mint vágsz.(vág-szabályozási) mérnök elfoglalta.
17.-én Vilmoskám ma reggel 5 órakor szopott utoljára s ezután elválasztottuk. Mulattatására különféle játékot vevék.
18-án Paulám és Vilmoskámmal és Poór tanárral...Pantocsek Rudolf komám szuhai nyaralójába mentünk, hol az egész délutánt töltöttük.Vilmoskám az elválasztás s hurutja következtében nem volt szokott jókedvében.Karomban felvittem őt a dombra és onnan örömmel nézte a Kis-Kárpátokat.
22.-én nagy ijedtségünkre és éppen Paulám neve napján Vilmos fiacskám a vaságyról lecsúszott, de olyan szépen, ügyesen esett le, hogy baja nem történt. - 23.-án pedig felső két foga kijött és ezért volt már hat nap óta nyűgös és nyughatatlan.
24.-én Grsznarik (?)József mérnök Bajmóczról Nagyszombatba érkezett.
27.-én Brogyanyi Béni mint figuráns működését megkezdte Nagyszombaton.
26.-án Vaisz Antal és Vazuhák mérnökök Nyitráról Nagyszombaton meglátogattak és vacsorán voltak.
29.-én Galgóczról Szeszler Adolf és fia Mór Nagyszombaton megjelentek és vendégeink voltak.
30.-án Magyari Gusztáv tanulmányai folytatására tőlem eltávozott.Burián Antal mérnök Brogyányi Bénit Nagyszombatból Komáromba előmunkálás végett küldém.
Jegyzet:
Vietoris József ,nyitrai alispán Büdöskön ( Smrydáky) kénes fürdőjének első épületét Vietoris József építtette 1833-ban.
Ótura szlovákul StaráTurá község a trianoni békeszerződésig Nyitra vármegye Vágújhelyi járáshoz tartozott, Fényes Elek: Magyarország geográphiai szótára Pest,1851. szerint katholikus, 2497 ,evangélikus 3127, református 3, zsidó 90 lakosa volt. Szeszler Adolf fatelepet működtető vállalkozó volt Galgócon.(forrás:Magyar Zsidó Lexikon: Galgóc.www.elib.hu) JÚLIUS

Július 1.-én 8-kor Paulám,Vilmoskám és Mari szolgálóval Nagyszombatból Pöstyénbe utaztunk igen szép időben , oda 1/2 12-kor érkezvén be. Délután a fürdőligeti kőpart munkát néztem.
2.-án Vasárnap ,számitgattam, fürödtünk Pöstyénbe rándulva.Szeszleréknél ebédelénk, délután Pöstyén városa alatti kőpartot mértem.Estére a fürdőligetben és este a szunióban(?) táncolókat nézve mulattunk.Vilmoskám napi nyughatatlanságai után elaludt jól.Lakásunk gr.Erdődy uradalmi szobájában volt, miután a vendégfogadó teli vala vendégekkel.
3.-án reggel 6-tól 10-ig a kőparti munkálatokat mérvén Pöstyénből gyönyörű időben - Nagyszombatba 1/2 2-re megérkezénk.Vilmoskám kocsija már itt vala, melyet is rögtön felszentelénk.
5.-én reggel 7-kor Nagyszombatról Diószeg Nagyfödémes N.Góthára utaztam, hol láncoltam s Bógennek 1100 forintot átadtam. Délután Diószeg Vágkirályfalvára (1/2 10) s onnan 1/2 12 ó. Selyére 1/2 1-kor vasúton Érsekújvárra utaztam hová 1/2 3-kor érkeztem reggel.Innen kocsin hajnalban P.Bajcsra Haas és Begai mérnökökhöz utaztam utasítottam, pénzt adtam 10-kor Érsekújvárra visszamentem 12.00 Tarnócon, 4-kor Szereden s 7.00-kor Nagyszombatba valék.
8.-án esküvő. Koller Frigyes vágszabályozási rajzoló és Benes Lujza esküvőjén mint vasárnap valék kedves Paulámmal együtt. 3 órai távollétünk alatt Vógner nyug.őrnagy és testvére ügyeltek és pedig kiváló gonddal Vilmoskánkra.
10. Szeszlerék Nagyszombaton voltak.
12. Vilmoskám 10. hónapját betölté. Ma és az éjjel igen rosszul volt. Szokatlanul nyughatatlan. Sokat sírt nem tudott aludni.Orvost hívattunk ki piócákkal jött és Aupitiné bábaasszonyt elhivatá ki is egész éjjel nálunk aludt.Vilmoskánknak azonban a pióca álkapcái nem kellett menni, később jobban lett és elaludt, fel-felébredve. Fogai jöttek már alul 2 foga ,felül 3 volt, a 4.-dik pedig kijövőben.
13.-án Délután igen eleven lett, vidám és kedves.Paulám és én tegnap szinte betegek valánk, - Júl. 15.-én 2 héttel elkésve ...?(olvashatatlan szó) Pozsony megyében megkezdetett.
17.-én Grasznárik József mérnökkel Nagyszombatról Szeredre és ott Pittroff Rezső szolgabíróval értekezvén , délután Vágkirályfalvára utaztam hol Burian Antal és Szakonyi Ignác mérnököt és Berci öcsémet feltaláltam.
18-22-éig mindnyájan Vágkirályfalván működénk, lejtezve,láncolva,karózva, szelvényt mérve. 22.-én 1/2 7-kor magam Nagyszombatra hová éjjel 12-kor érkezém.
24.-én r.5-kor kedves Paulám és Vilmoskámmal Pöstyénbe s itt magunkat lefényképeztetvén onnan délután 9-kor vissza Nagyszombatba utaztam. Pöstyénben Kocsis Pál szarvasi mérnök és nejével találkoztam.
25.-én reggel azt tapasztaltuk, hogy Vilmoskánknak egy felső foga, a szemfoga jobbról kijött és így már négy foga van felül és kettő foga alul.
24.-én Szakonyi és Berci Királyfalváról Nagyszombatba érkezett.
27.-én Grasznárik, Burián és Fancsovics Nagyszombatba érkezett.
27.-én csütörtök r.7-kor kedves Paulám és Vilmoskámmal a Mari szolgálóval Nagyszombatról Diószegre utaztam hol Pantocsekné komaasszonnyal s Bodnár Zsiga főtisztelendővel vasutra ülén a kedveseimet kik Pestre és Gyulára utaztak - Érsekújvárig kísértem el. Itt együtt megebédelénk 3/4 1-kor kedvesei Pestre én pedig 2-kor vissza Diószegre s onnan Török J. sopronyi képviselő és mérnökkel Nagyszombatra utaztam. - Diószegen a vasutnál megmázsáltuk magunkat e szerint az én súlyom 37 éves koromban 135 tt. , kedves Paulám 31 éves korában 95 tt., s Vilmoskám 10 1/2 hónapos korában 20 tt. volt.-
28.-án Burián ,Szakonyi és Berci öcsém Kirákyfalvára visszamentek s onnan 30.-án Nagyszombatra haztértek.
30.-án vettem Paulámtól a táviratot ,hogy 29-én B.Gyulára szerencsésen megérkeztek Vilmoskámmal együtt.
30.-án Pöstyénből megérkezvén Vilmoskám arcképei és abból 2-t részére leküldtem kettőt pedig Wolgner Mátyás őrnagynak adtam, mindketten gyönyörködve arcképében.

AUGUSZTUS

1-én Grosznárik, Burián, Berci öcsém, Fancsovics Lajos és Zsámbokréti Nagyszombatról Komáromba kimentek.
2.-án Bogen Albert, Havasi és Wittinghof Ewald Nagyszombatra jöttek s még aznap elmentek.- Az éjjel igen nyughatatlanul voltam Paulám és Vilmoskám miatt kik Gyuláról választ nem adtak táviratomra.
4.-én 4-kor Nagyszombatról elindultam s Vágán és Királyfalván karók végett intézkedvén Sellyére s onnant 12-kor vasuton Pestre (5-re) s éjjel (1/2 1-kor) Túrra utaztam.Reggeli 5-9-ig Szarvasra onnan Halásztelekre Zlinszkiékhez érkeztem. Ott találtam ipamat, de Paulámat és Vilmoskámat nem miután ők az igen rossz út miatt Gyulán maradtak.
5.-én Délután 7-kor Vilma nővérem Salacz Ferenczel megesküdött, 12 kocsi vendég volt Zlinszky György képviselő ,Kontúr József voltak a násznagyok.
6.-án Mogyoróssy János ipammal és Lajos öcsémmel elhagytuk Halásztelket s 12 őre Gyomára onnan vasuton Csabára érkezénk. Innen 3-5 ig Gyulára hajtatánk hol belépve az atyai házba Vilmoskámat új bölcsőjében szenderegve ,mint egy kis angyal találtam s őt csókjaimmal elhalmoztam. Pár perc múlva felébredt és engem megösmerve röpkedett felém és örült.
Kedves Paulám hon nem volt s őt Paulovicséktól levélke által hívtam haza.Örömünk a véletlen találkozás miatt nagy volt.
7.--én egész napot családom körében töltém. Janó Sándor és Kövér László és Léderer. mérnök meglátogatott.- Este 1/2 8- kor elbúcsúzván szeretteimtől és Paulám s ipam a vasúthoz kikisérvén ,- tehervonaton - mert még az alföld fiumei vasutpálya meg nem nyílt - 30 perc alatt Csabára érkeztem itt 11 óra helyett - tengelytörés miatt - 8-án 1/2 4 -kor elindulván 12-kor éjjel Komáromban kiszálltam. 9 - én Berci öcsém is megérkezett Duna Almásról , honnan Pachltor a köveket ( 100 darabot) 8 kocsin Komáromba szállítja. 10-én és 11.-én Bobics, Paulay és a komáromi várparancsnokkal értekeztem. 12-én lejteztem Komárom és Szőny között. Vilmoskám 11.havi születési forduló napjára távirati üdvözletet küldtem Gyulára. 13.-án Madarassy Mór elsőalispánnal értekeztem. Este a ref.dalkörben voltunk Bercivel együtt. 14-19-ig lejteztem Komárom táján 19-én este bepakoltam, Bercit kövekkel Farkasdra küldtem. 20-án r.1/2 8-kor gőzhajón Pozsonyba utaztam (1/2 11.) 11-kor lóvasútra ültem s Nagyszombatba du.3-ra beértem. 21-én ½ 6kor elindulván Nagyszombatból Szeszler kocsiján Pöstyénbe ½ 10-kor beértem s itt (olvashatatlan név), Haass,Schimek Josef, Szeszler, Bukovinszki, és


Jegyzet:
Ipam = Unghváry Vilmos apósa Mogyoróssy János , könyvtár és múzeum alapító Gyulán. Életrajza:
1805. szeptember 8-án született Gyulán Mogyoróssy János városbíró és Vutsák Ilona (ki 97 évet élt) fiaként. Iskolai tanulmányait szülővárosában, Aradon, Temesvárt, Egerben (ahol Kossuth Lajos iskolatársa volt) és Nagyváradon végezte.
1827-ben mint gyakornok Békés megye irodájában írnokoskodott. 1828-ban gróf Wenckheim Ferenc uradalmában gazdatiszt, majd 1833-tól gazdatiszt és törvényszéki ülnök volt 40 évig. 1846-tól uradalmi számtartó és a grófi család gyulai levéltárának gondozója. Élénk kapcsolatot tartott fenn Kisfaludy Károllyal, Bajza Józseffel, Döbrentei Gáborral, Kultsár Istvánnal. Egyik legszorgalmasabb munkatársa volt Nagy Ivánnak, akinek Magyarország családai című művében ő írta a Békés megyei családok történetét.
1836-ban gyűjteni kezdett és 2000 kötetet meghaladó könyvtárát, levél-, érem-, fegyver- és egyéb régiségekből álló tízezer forintra becsült gyűjteményét 1868-ban a városi gimnázium múzeumának adományozta. Később ez a gyűjtemény képezte alapját a Békés vármegyei Múzeumnak (1847-től). Továbbá ő az 1871-ben életre hívott Békés vármegyei Régészeti és Művelődéstörténelmi Társulat egyik fő szervezője, és 1874-től haláláig igazgatója, valamint a gyulai városi könyvtár és múzeum alapítója is. Az ő pénzgyűjtése folytán vált lehetővé Haan Antal festőművészünk értékes etruszk- és egyéb régiség-gyűjteményének megszerzése. Barátjával, Göndöcs Benedekkel együtt megalapította a Békés vármegyei régészeti és mívelődéstörténelmi társulatot, mely megalakulván 1874. június 18-án megválasztotta igazgatójának, mely tisztét haláláig viselte.
Sokrétű munkásságát jelzi a Gyula hajdan és most című városmonográfiája.1893. május 10-én halt meg Gyulán.
Gyűjteménye hatással volt vejére Unghváry Vilmosra is, aki szintén gyűjteni kezdte a régiségeket.

Üzenetküldés
üzenet

E-mail címed:
Szöveg:

Képgaléria


Ingyenes honlapkészítő
Profi, üzleti honlapkészítő
Hirdetés   10
Végre értem amit angolul mondanak nekem, és megértik amit mondok.

KÖSZÖNÖM NOÉMI!